مطالبه مبلغ قرارداد

مطالبه مبلغ قرارداد

مطالبه مبلغ قرارداد

دعوای مطالبه مبلغ قرارداد در قرارداد بیع و اجاره که از رایج ترین قراردادها هستند، ممکن است اتفاق بیفتند.

دعوای مطالبه ثمن در قرارداد بیع

ممکن است در پی قرارداد بیعی خریدار از پرداخت ثمن قرارداد خودداری نماید. در این حالت راه برای فروشنده باز است تا دعوای مطالبه ثمن قرارداد را مطرح نماید. همچنین فروشنده می تواند همزمان با طرح دعوای مطالبه ثمن قرارداد، خسارات تأخیر تأدیه ثمن را نیز از فروشنده مطالبه کند. چرا که پرداخت ثمن از تعهدات خریدار می باشد، همان طور که فروشنده متعهد به تحویل مبیع است. نکته در خور توجه این است که دعوای مطالبه ثمن یک دعوای مالی است. این دعوا در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده یا همان مشتری است و چنانچه مبیع در زمره ی اموال غیر منقول باشد، دعوا در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است. برای طرح دعوای مطالبه ثمن قرارداد باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایید. این دعوا معمولاً با عنوان دعوای مطالبه وجه مطرح می شود.

دعوای مطالبه اجور در قرارداد اجاره

در قرارداد اجاره زمانی که عقد میان طرفین منعقد شد، مستأجر مکلف به پرداخت اجور است؛ حتی چنانچه مستأجر از پرداخت اجور خودداری کند، در این حالت مؤجر که خواهان دعوا می باشد، می تواند علیه مستأجر به عنوان خوانده دعوا مطالبه اجور معوقه نماید.  نکته مهم این است که در دعوای مطالبه اجور معوقه دادگاه محل وقوع ملک ملاک است. البته اگر میزان اجور معوقه کم تر بیست میلیون تومان باشد، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

دعوای مطالبه مبلغ قرارداد
دعوای مطالبه مبلغ قرارداد

نمونه دادخواست مطالبه وجه قراردادی

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان بایع
خوانده مشتری
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته و بهاي آن مطالبه وجه
دلايل و منضمات دادخواست مبایعه نامه شماره …………………….
رياست محترم مجتمع قضايي ” نام شهرستان محل اقامت متوفي “

با عرض سلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب مبایعه نامه شماره …………………… ضمیمه دادخواست مبلغ … را از خوانده طلبکار می باشم که ایشان تعهد نمودند در تاریخ … بدهی خود را پرداخت نمایند. با مضی مدت بنده مهلت پرداخت را تمدید نمودم و با وجود مراجعات مکرر و ارسال اظهارنامه به شماره … مورخ … برای خوانده، هیچ اقدامی در جهت پرداخت بدهی خود انجام ندادند. لذا در جهت حفظ حقوق خود در ابتدا صدور قرار تامین خواسته و اجرای فوری آن به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضا می شود و رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ … به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی به استناد مواد ۱۲۸۴، ۱۲۸۹ و ۱۳۰۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی در حق اینجانب مورد استدعاست.

 

محل امضاء مهر انگشت

 

 

نمونه دادخواست مطالبه اجور معوقه

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان مؤجر
خوانده مستأجر
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته و بهاي آن مطالبه اجور معوقه به مبلغ ………………………
دلايل و منضمات دادخواست اجاره نامه
رياست محترم مجتمع قضايي ” نام شهرستان محل اقامت متوفي “

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب قرارداد اجاره ای را با خوانده به موجب سند مالکیت شش دانگ یک واحد آپارتمان/ یک باب منزل مسکونی که بنده مالک آن می باشم، منعقد کرده ام. ملک اینجانب به مساحت … متر مربع واقع در ………….. به شماره پلاک ثبتی … بخش … می باشد که در تاریخ … با سند اجاره شماره … اجاره داده شد. مدت اجاره از تاریخ … تا تاریخ … با اجاره ماهیانه به مبلغ … ریال تعیین شد که خوانده محترم از تاریخ … به مدت … از پرداخت اجاره که جمعاً مبلغ … می باشد امتناع می کنند. اینجانب با مراجعات بسیار و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره … تاریخ … خواستار پرداخت اجاره های عقب افتاده شدم که ایشان هیچ اقدامی در جهت پرداخت انجام ندادند. لذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد ۴۹۰ و ۴۹۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را استدعا دارم.

 

محل امضاء مهر انگشت

 

 

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *