محاسبه مهریه بعد از فوت شوهر

محاسبه مهریه

محاسبه مهریه بعد از فوت شوهر

طبق قانون مدنی هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد. در صورتی که مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت می شود البته ممکن است زوجین به نحو دیگری تراضی کرده باشند. ممکن است در زمان عقد مهریه مشخص نشده باشد. در فرضی که یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچ گونه مهری نیست. اگر بعد از نزدیکی زن و بدون تعیین مهریه مرد بمیرد زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. در تعیین مهرالمثل حال و شأن زن در نظر گرفته می شود.

چند نکته در مورد مطالبه مهریه از سوی زن

محاسبه مهریه
محاسبه مهریه

۱- مهریه زن طلب ممتاز تلقی می شود و نسبت به طلب سایر طلبکاران اولویت دارد.

۲- اگر مرد فوت کند زن می تواند مهریه اش را از ترکه متوفی استیفا نماید و می تواند طلبش را از پدر همسر نیز استیفا نماید.

۳- زن می تواند به اداره اجرای ثبت مراجعه کرده و مهریه خود را مطالبه نماید (قبلا زن باید به دادگاه مراجعه می کرد تا بتواند مهریه خود را مطالبه نماید؛ اما در حال حاضر به دلیل تراکم پرونده ها مطالبه مهریه به اداره اجرای ثبت واگذار شده است).

۴- در صورتی که شوهر فوت کرده باشد اجرائیه صادر می شود و به وراث متوفی ابلاغ می گردد و به وراث مهلت ۱۰ روزه ای داده خواهد شد تا مهریه زوجه متوفی را پرداخت نمایند.

۵- زن می تواند با معرفی اموال از مرد تقاضای توقیف اموال وی را نیز بنماید.

۶- تعیین مهریه در صورت فوت شوهر بر اساس شاخص زمان فوت است.

۷- هزینه درخواست مهریه در اداره اجرای ثبت به میزان نیم عشر خواهد بود. این مبلغ از محل ترکه زوج متوفی پرداخت خواهد شد.

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *