صلح عمری

صلح عمری

صلح عمری: صلح عقدی است لازم و دارای دو طرف صالح و متصالح است. صلح کننده را صالح و طرف دیگر را متصالح می گویند. در واقع، صلح مانند یکی از عقود مدنی نیست؛ چرا که در صلح دعوا و نزاعی میان طرفین برقرار نیست و افراد بر سر موضوعی توافق می نمایند.
صلح عمری به قراردادی اطلاق می شود  که فردی به موجب آن خانه، ماشین و یا سایر اموال خود را به دیگری صلح می کند اما در آن شرطی گنجانده می شود. شرط مندرج در صلح عمری به این معنا است که فرد مال یا اموال خود را به دیگری صلح می کند و در مقابل تعهداتی را بر  طرف مقابل بار می کند. حال در فرضی که متصالح یا کسی که مورد صلح نسبت به او انجام شده است، از انجام تعهدات خودداری کند در این صورت مصالح می تواند نسبت به فسخ قرارداد صلح اقدام کند.

شرط مندرج در صلح عمری

در صلح عمری چنین شرط می شود که فرد مال یا اموال خود را به دیگری صلح کند؛ اما طرف مقابل تا زمانی فرد در قید حیات است منافعی که از ملک حاصل می شود متعلق به آن فرد باشد.

بنابراین، در صلح عمری امکان فروش و نقل و انتقال مال از سوی متصالح یا کسی که صلح به نفع او شده است وجود ندارد.

صلح عمری

شرایط انعقاد صلح‌عمری

به منظور انعقاد صلح عمری باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نماید و صلح نامه رسمی تنظیم کنید. در این حالت طبق سند صلح،  مال به متصالح منتقل می شود؛ اما این اختیار برای مصالح وجود دارد که تا پایان عمر خود از منافع حاصل از آن بهره مند گردد. به عنوان مثال، مادری خانه خود را به فرزندانش صلح می نماید؛ اما این حق برای او محفوظ است که تاپایان عمر خود در خانه سکونت داشته باشد و از منافع آن بهره مند گردد. بنابراین فرزندان تا زمانی که مادر زنده است حق فروش خانه را به غیر ندارند.

نمونه قرارداد صلح عمری

۱- مصالح : آقای / خانم …………………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی ……………   ساکن …………………………………………………………………………..  کد پستی ……………………….. تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خودیا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …………………….. به موجب ……………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

۲- متصالح : آقای / خانم ………………………….. فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی ……………   ساکن …………………………………………………………………………..  کد پستی ……………………  تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …………………… به موجب ……………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

مورد صلح و حدود آن :کلیه حقوق  عینیه و فرضیه و متصوره مصالح در ….. دانگ پلاک ……………. با مشخصات فوق الذکر  با قدرالسهم از عرصه مشاعات و مشترکات  طبق  قانون  تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن  که متصالح با اطلاع  کامل از کمیت  و کیفیت  و محل  وقوع  مورد صلح اقدام به قبول مورد صلح نمود.

مصالح متعهد گردید مورد صلح  هرگونه بدهی  بابت  شارژ ساختمان به ادارات آب  و برق  و گاز و غیره تا تاریخ تحریر  این سند داشته باشد شخصا” پرداخت نماید. همچنین متصالح متعهد گردید تا چنانچه مورد صلح  با شرایط این  سند به  تملیک کامل  نامبرده درآمد کلیه دیون  مالیاتها  بدهی  و عوارض مورد صلح  را به هریک از ادارات دولتی تحت هر عنوان پرداخت  نماید. درغیر این صورت پرداخت کلیه  وجوه  فوق  برعهده  مصالح  می باشد.

 مال الصلح یک باب خانه واقع در ………………………………………………………………

 اسقاط کافه خیارات خصوصا” خیار غبن  و غبن  فاحش از طرفین بعمل آمد و متصالح با وقوف کامل از موقعیت مورد صلح  قبول  مصالحه نمود و ضمن العقدبین طرفین شروط ذیل  الذکر مقرر گردید

منافع  موردصلح  مادام الحیات  مصالح برای  وی  برقرار گردید و مقرر گردید مادام العمر از منافع مورد صلح استیفاء نماید. بدیهی است  که پس ازفوت مصالح  منافع  موصوف  درمالکیت   متصالح مستقر می گردد. بدیهی  است  در اجرای  این  شرط ملک  درتصرف  مادام  الحیوه مصالح  باقی  خواهد ماند. متصالح عدم  مغایرت  مفاد گواهیهای  مستند این  سند را با وضعیت موجود درمورد صلح اعلام  و با مسئولیت خود اقدام به قبول  مورد صلح   نمود. همچنین با آگاهی کامل مصالح حق فسخ عقد صلح را از خود به صورت کامل سلب و ساقط نمودند.

انعقادصلح عمری

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *