برچسب: وصی

دستمزد وصی

دستمزد وصی

وصیت بر دو نوع است: وصیت تملیکی و وصیت عهدی. وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. در…