برچسب: مهاجرت قانونی به ژاپن

مهاجرت قانونی

مهاجرت قانونی مهاجرت به یک کشور از دو طریق قانونی و غیرقانونی امکان پذیر است. روشهای مهاجرت قانونی عبارتند از: مهاجرت از طریق کار؛ مهاجرت تحصیلی؛ مهاجرت از طریق سرمایه گذاری؛ مهاجرت از طریق داشتن…