برچسب: عقد رهن

عقد رهن

شرایط فروش مال مرهونه

به موجب قانون مدنی عقد رهن از عقود معین در قانون می باشد. طبق ماده ۷۷۱ قانون مدنی عقد رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد.…