دسته: دعاوی ملکی

اجرت المثل‌ایام تصرف

اجرت المثل‌ایام تصرف

اجرت‌المثل ایام تصرف واژه‌ای کاملاً تخصصی در رشته حقوق می‌باشد. مقصود از این واژه چیست؟ تعریف اجرت‌المثل ایام تصرف فرض کنید شخصی از مالی که متعلق به دیگری است استفاده می‌نماید، در این صورت در…
ابطال سند رسمی

ابطال سند مالکیت

دعوای ابطال سند مالکیت سند مالکیت، سندی است که از نوع اسناد رسمی تلقی می‌شود. اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی قرار دارند و به اسنادی گفته می‌شوند که توسط مأمورین رسمی و در حوزه…
اختلاف در مالکیت

اختلاف در مالکیت

الزام به فروش ترکه در صورت اختلاف در مالکیت افراد در اجتماع ممکن است به دلایل گوناگونی مالی را با یکدیگر شریک شوند. شراکت گاه ممکن است در نتیجه عمل اختیاری و ارادی شرکا باشد…
نفقه

نفقه

نفقه:طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی: «نفقه‌دائم عبارت است از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا…