دسته: امور ثبتی

ابطال و اصلاح شناسنامه

اصلاح شناسنامه و ابطال آن

ابطال و اصلاح شناسنامه دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه دعوای کلی است که موارد متعددی را در برمی‌گیرد. مثلاً فردی ممکن است درخواست تغییر سن (بیش از ۵ سال یا کم‌تر از ۵ سال) را…
اصلاح تاریخ فوت

اصلاح تاریخ فوت

اصلاح تاریخ فوت:فوت یک شخص حقیقی آثار حقوقی فراوانی را با خود به همراه دارد. به عنوان مثال با فوت یک فرد اهلیت او برای انجام امور حقوقی پایان می‌یابد، وصیت او قابلیت اجرا پیدا…
سند مالکیت

اخذ سند مالکیت از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ثبت

اخذ سند مالکیت از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸: قانون ثبت اسناد به منظور خاتمه دادن به دعاوی مربوط به اسناد املاک در ۱۳۹ ماده وضع گردید که از جمله مهمترین مواد آن، ماده ۱۴۷…
دعوای نفی نسب

ابطال نسب یا نفی آن

دعوای نفی نسب دعوای نفی نسب دعوایی است که از سوی زوج مطرح می‌شود به این منظور که اعلام دارد فرزندی که متولد شده ملحق به او نمی‌باشد. پس چنانچه زوج قبلاً به صورت صریح…