مصالحه و سازش

عدم امکان سازش

مصالحه و سازش

مصالحه و سازش: از دیرباز تا کنون روش‌های مختلفی برای حل‌وفصل اختلاف میان طرفین وجود داشته است. ممکن است طرفین تمایل داشته باشند که اختلاف خود را با مراجعه به مراجع قضایی حل‌وفصل نمایند. گاه نیز ممکن است طرفین بخواهند در دعاوی خانوادگی دعاوی را به صلح و سازش خاتمه دهند.

یکی از بهترین روش‌ها برای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی صلح و سازش است. ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲ چنین مقرر می‌دارد:

«در تمام موارد درخواست طلاق، به غیر از طلاق توافقي، دادگاه مکلف است جهت ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع نماید . دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران رأي خویش را صادر  نماید و اگر آن را قبول نداشته باشد، نظريه داوران را با ذکر دليل رد می‌کند».

طبق مقرره‌ی فوق زوج و زوجه‌ای که قصد طلاق دارند باید به داورانی که دادگاه خانواده تعیین می‌نماید مراجعه کنند و در صورت عدم حل‌وفصل اختلاف، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می‌نماید و طرفین می‌توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی طلاق را ثبت نمایند. باید توجه داشت ثبت طلاق بدون صدور گواهی عدم‌امکان‌سازش برای دفاتر ازدواج و طلاق تخلف محسوب می‌شود.

مهلت ارائه‌ی گواهی عدم امکان سازش به دفاتر ازدواج و طلاق ۳ ماه از تاریخ ابلاغ است.

تفاوت گواهی عدم امکان سازش و طلاق

در مورد صدور حکم طلاق دادگاه باید وارد ماهیت دعوا شده و به آن رسیدگی نماید؛ حال آنکه در صدور گواهی عدم‌امکان‌سازش دادگاه وارد ماهیت نمی‌شود، بلکه صرفاً تصمیم می‌گیرد که خواهان حق رجوع به دفاتر ازدواج و طلاق و اجرای صیغه طلاق را دارد یا خیر؟

موارد صدور گواهی عدم امکان سازش

گواهی عدم امکان سازش در موارد زیر صادر می‌شود:

  1. درخواست طلاق از طرف مرد:

در به موجب قانون مدنی ایران طلاق به دست مرد است. اما این امر تشریفاتی دارد که یکی از آن‌ها صدور گواهی عدم امکان سازش است.

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: « مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد»، به اراده و خواست مرد صورت می‌گیرد و زن نیز در موارد خاصی از جمله: خودداری شوهر از دادن نفقه یا غیبت شوهر به مدت چهار سال و عسر و حرج زن، می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند».

  1. طلاق با توافق طرفین:

در این نوع طلاق هر دو طرف رضایت دارند و گواهی‌عدم‌امکان سازش صادر می‌شود.

عدم امکان سازش

نمونه دادخواست گواهی عدم امکان سازش

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان
خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته و بهاي آن صدور گواهي عدم امكان سازش به علت تحقق شروط عقدنامه به انضمام كليه خسارات قانوني
دلايل و منضمات دادخواست كپي مصدق: ۱- عقدنامه  “۲ – مدرك مورد نياز ديگر”
 رياست محترم مجتمع قضايي “شهرستان محل اقامت خوانده”

 با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

  اينجانبه با خوانده به موجب عقدنامه شماره       /مورخ       دفترخانه شماره       نام شهرستان عقد ازدواج دائم منعقد كرده‌ايم. حاصل اين ازدواج در خلال مدت      ماه/سال تعداد      پسر/دختر به اسم/اسامي      مي‌باشد. نظر به اينكه خوانده از بند/بندهاي     عقدنامه تخلف نموده و  موارد ودلايل ذکرشودو اينجانبه نيز ضمن عقد ازدواج وكيل و وكيل در توكيل به غير در امر طلاق هستم فلذا با عنايت به مراتب مذكور ماده ۱۱۱۹ قانون مدني صدور گواهي عدم امكان سازش براي اجراي طلاق و ثبت رسمي آن و تعيين تكليف حضانت فرزند/فرزندانم را به انضمام جميع خسارات و هزینه دادرسي در حق اينجانبه مورد استدعاست.

 

 

محل امضاء مهر انگشت