امور بین الملل

حقوق بین الملل

امور بین الملل

امور بین‌الملل چیست

امور بین الملل مرتب با دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی است که جزء توابع حقوق بین‌الملل هستند. در حقوق بین الملل ما با جامعه‌ی بین‌المللی سر و کار داریم. پس حقوق بین الملل مجموعه قواعد و مقرراتی است که در بر جامعه‌ی بین‌المللی حاکمم است. به عبارت بهتر، جامعه‌ی بین‌المللی تحت پوشش و سیطره‌ی یک سلسله قواعد حقوقی است که حقوق بین‌الملل نام دارد و متعهد و ملزم به اجرای کامل آن‌ها است.

امور بین الملل
امور بین الملل

جامعه‌ی بین‌المللی اجتماعی است که در اساس، از همکاری و همبستگی مبتنی بر منافع مشترک و نیازهای متقابل کشورها به وجود آمده و مقررات حقوق بین‌الملل به آن نظم خاصی بخشیده و بر آن حاکم شده است. از این رو، در میابیم که میان حقوق بین‌الملل و جامعه‌ی بین‌المللی یک ارتباط جامعه‌شناختی وجود دارد.

حقوق بین‌الملل از زمانی که جامعه‌ی بین‌المللی را از شکلی صرفاً سیاسی خارج نمود و نمادی حقوقی به آن بخشید حقوق جامعه‌ی بین‌المللی تلقی گردید.

متأسفانه امروزه در جامعه‌ی بین‌المللی، حقوق کمابیش بازیچه‌ی دست سیاست و سیاست حاکم بر حقوق  شده است. مسلماً آنگاه که در جامعه‌ای، سیاست خط‌مشی‌های حقوقی را تعیین نماید، حقوق و سیاست، در هم می‌آمیزند و آن جامعه را به سوی تباهی و استبداد رهنمون می سازنند اما علی‌رغم این وضعیت نباید چندان ناامیدانه به جامعه‌ی بین‌المللی نگریست؛ زیرا هنگامی که کارنامه‌ی حقوقی این جامعه به ویژه در سال‌های اخیر مورد مطالعه قرار می‌گیرد، به خوبی روشن می‌شود که نکات مثبت در آن فراوان است و روزبه‌روز نیز افزون‌تر می‌گردد.

یکی از مهمترین ارکان در جامعه‌ی بین‌المللی سازمان ملل است که با ۶ رکن خود (شورای امنیت، مجمع عمومی، دبیرخانه، شورای اقتصادی-اجتماعی، شورای قیمومت و دیوان بین‌المللی دادگستری) نقش مهمی را در حل اختلافات بین‌المللی ایفا می‌کند.